WILLI Univerzální 5 kg

Kód:
603127603
Dostupnost: 
Skladem

Willi univerzální mycí prostředek na různé druhy povrchů, lze použít i na nádobí, má odmašťující schopnosti.
Zanechává lesklé povrchy beze šmouh. pH neutrální. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži.
Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování.
Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

JednotkaCena bez DPHCena s DPH
ks84,00 Kč101,64 Kč

Copyright © 2024. Všechna práva vyhrazena.