Reklamace

Reklamace a záruční doba

1. Odběratel je povinen si při převzetí zboží zkontrolovat expediční obaly a zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, Nejpozději však do 5 pracovních dní od převzetí zboží. V reklamaci je odběratel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.Reklamaci může odběratel vyplnit také ve formuláři na stránkách www.imoss.cz
2. Na dodávané zboží je odběrateli poskytnuta záruční doba stanovená zákonem. Na vybrané druhy zboží je poskytována delší záruční doba. Individuální záruční doba je vždy uvedena u popisu konkrétního zboží v části pro objednání zboží (e-shop), a to u každého jednotlivého druhu zboží (produktu). 
3. Práva kupujícího z vadného plnění 
3.1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo 
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle 4.2.
3.2 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, a nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.       Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. 
3.3 Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 
3.4 Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. 
3.5 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí : 
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním a nebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, a nebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
3.6 Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy 
 
Zvláštní ustanovení VOP - tento článek platí pouze pro spotřebitele, pro B2C segment (soukromé osoby) 
1. Je-li zákazníkem společnosti IMOSS s.r.o. spotřebitel (dle ust. § 419 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník), použijí se na vztah meziIMOSS s.r.o. a zákazníkem také ustanovení tohoto článku VIII VOP. 
2. Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy:
Právo odstoupit od smlouvy 
2.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.
2.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů následujících po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. 
2.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat IMOSS s.r.o., telefon 417 537 546, e-mailová adresa info@imoss.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. 
2.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje| odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.  Důsledky odstoupení od smlouvy 
2.5 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás     obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).Pro         vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.     Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.  
2.6 Převzetí zboží 
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese IMOSS s.r.o., Dubská 2076 , 41501 Teplice. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
2.7 Náklady spojené s vrácením zboží - Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. 
2.8 Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží  - Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 
3. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:           (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) 
Oznámení o odstoupení od smlouvy 
Adresát 
IMOSS s.r.o., Dubská 2076 , 41501 Teplice
Oznamuji/oznamujeme *), že tímto odstupuji/odstupujeme *) od smlouvy o nákupu tohoto zboží * 
Datum objednání *)/datum obdržení *) 
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 
Adresa spotřebitele/spotřebitelů 
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)  
Datum 
4. Práva z vadného plnění a ze záruky: 
4.1 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. 
4.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, 
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,¨  
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů
4.3 Nemá-li věc vlastnosti stanovené v předchozím odst. 4.2, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze       součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 
4.4 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 
4.5 Práva z vady se uplatňují u  IMOSS s.r.o. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. 
4.6 Záruka za jakost 
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícíhovnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platíobdobně ustanovení odst. 4.5 

5. Pokud v této části VIII. není uvedeno jinak, vztahují se ostatní ustanovení VOP i na spotřebitele. 
 

Copyright © 2024. Všechna práva vyhrazena.